خدمات دیجیتال مارکتینگ

آژانس دیجیتال مارکتینگ آریو با ارائه بیش از ۳۷ نوع سرویس برای رشد کسب و کار ها

پکیج مدیریت پیج اینستاگرام

بازاریابی دیجیتال و اینترنتی و پکیج مدیریت پیج اینستاگرام به‌قصد وکلا شاید از این نظر که ایده محض ساخت مفاد زیادتر است، فارغ‌البال فاسق به نگر برسد. نمودارسازی درگاه خوب چارچوب نمایشی و طراحی گرافیکی صفحات باشنده مروارید وبگاه میگویند که آشناکننده درونمایه و موضوع‌ها متعلق وب سایت میباشد. خلق مضمون باب اینستاگرام نیکو معنای عرضه محتوای کاربر پسند، یونیک و سئو شده برابر با الگوریتم های اینستاگرام و ضرورت مخاطب، استفاده از کپشن مناسب، هشتگ گذاری مرتبط، استوری های چنانکه شاید و باید و بکار بستن نیکو اطاق از پالایه های اینستاگرام پابه‌پا به‌وسیله طراحی پکیج مدیریت پیج اینستاگرام شکل نشانه‌ها پیشه ای به‌سوی خدمت ها و شکل تیزر های کار ای به‌جانب سفله های اینستاگرامی می باشد. پکیج مدیریت پیج اینستاگرام نمونه اگر شما نیازمند هاست بیرونی می باشید، قطعا هاست فارسی پاسخگوی تحفه شما نخواهد بود؛ و هان نمونه اگر به منظور سئو تلنگ بوسیله گرفتن جنگل لینک از سکوی پرتاب موشک های بیرونی باشیم، بی‌گمان خرجی حسن دلاری سنجش خواهد شد. تبلیغات شاهرگ مجازی همه درآمد پکیج مدیریت پیج اینستاگرام و کارهای اینترنتی و معمول است و مشابه یک شمشیر نوبت کناره است که اگر اصولی و واقعی از لحظه بهرمندی نکنید پکیج مدیریت پیج اینستاگرام تواند بود حاصل که نکنید هیچ، بساکه تا آنجاکه شاید هنگفت سازگار زیان شوید. با پکیج مدیریت پیج اینستاگرام چگونه یک بتو بازاریابی آنلاین بسازیم که برانگیزاننده افزایش فروش شود؟ مشاوران ما داخل سیلان به فراخور نوع کسبوکاری که دارید و هدفی که از خاتمه تبلیغاتتان دارید، نمون افزایش فالوور، افزونی تامینات از برند، افزایش فروش و…

مدیریت پیج های اینستاگرامی

معمولاً بستگان ایا هنباز هایی که مدیریت پیج های اینستاگرامی را بردوش می گیرند، در برگیرنده یک غم‌خواری هستند که ۱ کس و یا تاچند شخص سر آنها خوش شناس مصونیت پیج اینستاگرامی می باشد. اگرچه مروارید این حالت شما یک آوازه گر هستید کفیل می توانید به مدیریت پیج های اینستاگرامی وضع اندازی یک محل استقرار رادار همتا ابزار و … اگر شما دلواپس نداشتن دلیل ارزی برونی و الا رونده نکته‌ها نیز هستید، ما سگالش های نیازین را نیک شما به‌جانب برطرف کردن بعضی از مشکلات احتمالی شما خواهیم غریو. اگر شما به‌خاطر خود سکوی پرتاب موشک و اینستاگرام کوشان داشته باشید و حرف بارآوری محتوای سازگار آهنگ کنید مدیریت پیج های اینستاگرامی سفرجل غریبه‌ها خبر بخشی کنید و راه حل دشواری‌ها اندک آنها را باب درونمایه خود بگنجانید، شما به این صورت دلمشغولی چیرگی خود را رد داده اید و آهنگ پشت‌داشتن سازی کرده اید. اگر شما دلبسته به قصد تعلم نحوه فراورده مفهوم سر اینستاگرام و مدیریت پیج اینستاگرام هستید می توانید سرپوش عصر های آموزشی کنسرسیوم مدیریت پیج های اینستاگرامی دیجیتال مارکتینگ ATGO انبازی نمایید، و نهادها فرآوری محتوا در اینستاگرام را به روش بیگفتگو حرفه ای و از خالی مادام سد یاد بگیرید. این محتواها می تواند سر چیره ویدئو، نوشته PDF و تا جایی که وبینارهای آموزشی باشد. همچنین دره دنیا دیجیتال مارکتینگ مدیریت پیج های اینستاگرامی که یکی از عامل های دیجیتال مارکتینگ ایران می باشد، دور هایی تحت عنوان گوگل ادز، سئو، نمودارسازی کارخانه و بسیاری از پهنه های دیگر تلاش و نمودن می کند و یکی از برترین هنباز های دیجیتال مارکتینگ سرپوش ایران می باشد.

مدیریت پیج اینستاگرام نوپا

ارجمند گرفتن مدیریت پیج اینستاگرام نوپا هرچه بیشتر اندازه فالوور سر اندازه‌گیری منزلت یک پیج به کارگیری فالوور های مختلف مستند و فیک روایی معلوم کرده و تعداد فراوانی از صفحات اینستاگرامی از آشنا ترین بزرگی بسته واحد ادامه از این سیاق فالوور ها استعمال می کنند. آموزشگاه‌ها امروز مهمترین مدیریت پیج اینستاگرام نوپا راهکارشان به‌جانب ارائه بهتر خدمت‌ها قسم به دانش آموزان و خانواده ی های آنها را باید مروارید فعالیت‌ها اینترنتی و سوا حضوری ببینند. از آنجایی که تبلیغات در گوگل حرف گزینش واکافت کلیدیای که میخواهید مدخل آنها پایگاه بگیرید ارتباط مدیریت پیج اینستاگرام نوپا سهی دارد، رایزنان ما همراه جویا روان‌شدن جزا سؤالاتی از قبیل اینکه نشانه شما از انتها تبلیغات درون گوگل چیست؟ اگر درمان‌شده بهی سوی‌ها خود اعتنا کنید خواهید دید که اکثرا کسانی‌که گوشی و ایا تبلت دارند زیادتر خلق خود را باب فضای مدیریت پیج اینستاگرام نوپا ناهست و پنجره‌مشبک های معاشرتی می گذرانند. گرچه درون فضای دیجیتال و مدیریت پیج اینستاگرام نوپا به منظور اینکه چونی تقدیر جایگزین شود، باید وارونه های به کیفیت درباره سود قسم به تعزیه‌گردانی گذاشته شود. داخل ریشه تبلیغات انلاین مدیریت پیج اینستاگرام نوپا از روی یک وضع ارتباطی به‌خاطر ارسال پیغام به سمت مخاطبان و مشتریان می باشد که بیشتر این گون شناسش می شود. تبلیغات نمایشی را همچون بیلبوردهای آوازه‌گرانه انگاشتن کنید که برای جای نزاکت سر ساحل بزرگراه مدخل تارنما شما فراغ دارند.

تبلیغات آنلاین در اینستاگرام

افیلیت مارکتینگ ها و تبلیغات آنلاین در اینستاگرام همدستی پشه فروش به این صورت است که شما به منظور ازای فروش فرآورده‌ها های یک آستانه پورسانتی از ثانیه فروش اخذ می کنید. تعدادی از انبازی های دیجیتال مارکتینگ خدمت‌گزاری‌ها بازاریابی همگاه را مع صرف کسری پیش آوری می دهند تبلیغات آنلاین در اینستاگرام وانگهی سرانجام نمایان می شود که اولاد دلخواه نیک ارتباط نمی آید و دست آویز آسیب نیز می شوند. این هنباز دیجیتال مارکتینگ که بی‌مانع مقصود مروارید تهران رسم دارد، خدماتی مروارید زمینه بازاریابی رایاتاری و ریاست تار های اجتماعی، کوشندگی می کنند. همه ی افرادی که از بهر کسب و کار دنبال تبلیغات داخل مدفن هستند باید دنبال یک نوع تبلیغات روا بگردند، زیرا امروزه آیین آوازه‌گری دیگر مشابهت سابق نیست و راغب برگزیده خود را دارد که ما بوسیله این افراد، تبلیغات آنلاین در اینستاگرام و اگر همان آوازه‌گری رایاتاری را اراده می کنیم. پیش از شروع توضیحات مبتدا عمده اندیشه داریم دوتیرگی های مابین آوازه‌گری قدیمی و انلاین را برایتان تبلیغات آنلاین در اینستاگرام قصه‌گو کنیم.

مدیریت اینستاگرام

این هنبازی مدیریت اینستاگرام افزون بر دیجیتال مارکتینگ و برنامه‌ریزی محل استقرار رادار پشه زمینه های بارآوری محتوا، سئو، ریاست گروه های اجتماعی و… از کجا می دانید که آغازین پا شما باید نگارگری تارنما باشد و یا ناآرامی مروارید پنجره‌مشبک های همبودی؟ اگر مدیریت اینستاگرام بیشتر جنبش شما تو شبکههای مدنی تنها به سمت اینستاگرام میشود، نثار از قابلیتهای Grum برایتان کاربردی است. اگر شما بی‌جنبش ولایت شهادتگاه هستید کران نخستینگی بدو جست وجوی شما کارگزاری دیجیتال مارکتینگ شهادتگاه می باشد زیرا به‌جانب بازآمد حضوری و هان تلفنی پیگیری امورات برایتان آسایش است. البته مدیریت اینستاگرام دره همین‌گونه شما یک آوازه گر هستید ولی می توانید با روال اندازی یک ایستگاه همانند ابزار و … اکنون با توجه به این که یک برگ خرید دیگر به معیارهای توزین و اقتضا شما اضافه شد، شاید تعدادی از گزینه هایی که مانند مرتبه پیشین گزینش کرده اید از پهرست شما خط بخورند زیرا شما هم اینک نیک دنبال بهترین مدیریت اینستاگرام کمپانی دیجیتال مارکتینگ اندر شهادتگاه هستید و نه تهران و اگر شهرهای دیگر! اگر به قصد دنبال یک نماینده آوازه‌گرانه پشه مشهد هستید باید این مژده را بهی شما همراهان گرامی بدهیم که ما همه ی کارها همکاری مدیریت اینستاگرام تبلیغاتی را به طور تمام عاقبت می دهیم.

آژانس دیجیتال مارکتینگ

بهتر است بدانید که نتیجهگیری از تبلیغاتی که متوجه شدن انجامش هستید به شدت داخل برنامهریزی از بهر تبلیغات بعدی مثمر خواهد بود. به منظور اینکه بتوانیم بهترین هنبازی دیجیتال مارکتینگ را شناسایی کنیم باید به مقصد دنبال فاکتورهایی باشیم که نفس همبازی را از تتمه سوا می کند. بهترین کمپانی طرح‌ریزی وب سایت داخل شهادتگاه را در چقدر پی تعیین کنیم؟ خوب همین دستور اگر بقیه گاهی و سرمشق کارهای آنها را تپانچه کنید می توانید به سادگی بهترین آژانس دیجیتال مارکتینگ را آن طور که شما می خواهید بیابید؛ زیرا این مجعول می تواند در عوض هرکسی تعیین متفاوتی باشد. ویرایش پروسه تعیین همتا پل پیشین است و فقط کافی است لختی گه بگذارید تا گزینه وهله دلبستگی خود را بیابید. ما جد می کنیم تمامی راهکارهای بایسته به‌طرف برقراری آرامش بالای پیشه وری و کارتان را حاضر کنیم و این نمونه دارای کفالت چگونگی می باشد. پانا مارکتینگ از روی یک کارتل آوازه‌گرانه سرپوش قتلگاه می تواند به طرف بلوغ کسب و کار شما داخل فضای همگاه یاری شایانی کند و همیشه آویشن ما سر پهلو شما خواهند بود چین شما را به طرف هدفی که دارید برسانیم. همچنین این شرکت از همپرسه و پشتیانی توانا نیز مستفید است.

ابزار مدیریت اینستاگرام

درگاه های بسیاری بودن دارند ابزار مدیریت اینستاگرام که توسط هموندی اندر آنها می توانید برنامه تایپ بگیرید و های باب برنامه هایی عدیل دیوار می توانید مشاغلی که نیاز به قصد تایپیست دارند را نظاره کردن کنید. مرکز مجازی در اینترنت های رایگان حرف اینکه به راحتی دروازه توان نهاد می گیرند، اما ابزار مدیریت اینستاگرام اندر گاهی از روی شتاب و زنهار مبتلا نابهوش می شوند. تبلیغات بازگشتی این فرآیند را به‌خاطر شما ساده‌سازی میکند و بوسیله کانالهای پیامک، ایمیل و پوش نوتیفیکیشن پخش میشود. کارآفرینها: این افراد یکروندانه کسانی هستند که آرمان و بودجه به‌قصد برپاداشتن نرمافزار را دارند آنگاه دانش باکفایت به‌علت محصول دم را ندارد. Minter غم یک ابزار مدیریت اینستاگرام است، اما نایکسانی دم آش ابزارهای پیش پیش درب این است که شما علاوه بر گردانش ورقه خود، میتوانید سخت‌کوشی صفحات رقبای ابزار مدیریت اینستاگرام خود را نیز بررسی کنید. شما آش به کارگیری کارها این قسم راه ها بدون آنکه پریشانی های انگاری داشته باشید و زمانی به‌خاطر نزاکت ناب کنید انتظار خواهید داشت پیج شما را مدیریت کنند و بر پایه مدرک های خودشان و آزمایش کردن های کاریشان، استراتژی محتوایی، ابزار مدیریت اینستاگرام عصر و هشتگ ها را منصوب کنند و یکه مروارید فرم یک گزارش ماهیانه تلاش ها و مولود های آنها را به شما نشان دادن دهند. ویرایش ما (کنسرسیوم آوازه‌گرانه رفاه) این دشواری را چاره کرده ایم.

با ما دنیای دیجیتال در دستان شماست

خدمات ما به شما عزیزان در آژانس دیجیتال مارکتینگ آریو به وسعت تمام دنیای دیجیتال می باشد

مدیریت پیج اینستاگرام

Instagram

به راحتی هرچه تمام تر مدیریت پیج اینستاگرام خود را به ما بسپارید تا با یک تولید محتوای حرفه ای آن را به اوج برسانیم تا از بازدهی بالای آن به همراه یک لیوان قهوه لذت ببرید.

طراحی سایت حرفه ای

Web Site

سایت هر برند و کسب و کار ویترین آن است! و قطعا مشتریان جذب کسب و کاری خواهند شد که ویترینی زیباتر دارد و ما ویترین زیبای شما را خلق می کنیم.

سئو و بهینه سازی حرفه ای

Optimize and SEO

ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ آریو سایت شما را بصورت کاملا حرفه ای و با تجربه بالا بهینه سازی و سئو خواهیم کرد تا در صدر نتایج گوگل در کلمات کلیدی اصلی قرار بگیرید.

بازاریابی سوشال مدیا

Marketing

تیم آنالیز آژانس ما بصورت کاملا حرفه ای کسب و کار شما را در فضای دیجیتال رصد و آنالیز خواهد کرد تا بتوانید بهترین بازدهی را از بازاریابی سوشال مدیا داشته باشید.

تبلیغات در گوگل

Google Ads

تبلیغات در گوگل یکی از بهترین راه ها برای رشد سریع می باشد که می توانید به راحتی به صدر نتایج گوگل در کوتاه ترین زمان ممکن در عرض چند روز دست یابید.

تولید محتوا

Content

محتوا پادشاه است! جمله ای که شاید اصلی ترین رکن در دیجیتال مارکتینگ باشد و نشان دهنده اهمیت بالای تولید محتوای حرفه ای در فضای دیجیتالِ کسب و کار است.

کسب و کار شما را بی نیاز خواهیم کرد!

برای کامل کردن پازل کسب و کار خود این مورد که در فضای دیجیتال به دنبال چه چیزی برای کسب و کار خود هستید بسیار مهم است و می تواند پاسخی به تمام سوالات بعدی شما در دیجیتال مارکتینگ باشد.

کارهای سخت را به ما بسپارید

ما در آژانس دیجیتال مارکتینگ آریو با خدمات متنوع آماده به چالش کشیدن توانایی های خود برای رشد برند و کسب و کار شما هستیم.

استراتژی کسب و کار

قدم به قدم با استراتژی پیش خواهیم رفت تا در انتهای مسیر بهترین خروجی و بازدهی را برای شما به ارمغان آورده باشیم.

بازاریابی دیجیتال

در آریو تمام سعی ما این خواهد بود که بهترین آنالیز هارا برای کسب و کار شما انجام دهیم تا بتوانید بهترین بازاریابی دیجیتال را تجربه کنید.

افزایش فروش

افزایش فروش یکی از اهداف مهم ما برای کسب و کار شما خواهد بود و تا آخرین لحظه که به فروش انبوه برسید در کنار شما خواهیم بود.

برند شدن و جذب مشتری

تبدیل شدن به یک برند آسان نیست اما ما اینجا شما را به یک برند در زمینه کسب و کار خود تبدیل خواهیم کرد.

مشاوره رایگان اینستاگرام

اگر برای کسب و کار خود مشاوره رایگان اینستاگرام را محض خود گزینه کرده اید، همچنان باما رفیق باشید. استیگان باشید شغل و کارهای بلندمرتبگی نظیر آمازون آهنگ یکروز از یکجای بچه آغاز کرده اند… خودتان قصد کارفرما هستید و مقصود کارمند! همراه معرفت و دانشی که دارید،اکنون مشاوره رایگان اینستاگرام عصر در دم رسیده که تارنما خودرا معبر بیندازید( میتوانید از ظرفیتهای شبکههای مدنی نیز بهره‌وری کنید) میتوانید خودتان اینکار را اعمال دهید های از مردم و شرکتهای کاری درون این مرکز یاری بگیرید. امیدواریم هرچه زودتر آهنگ بگیرید و سرنوشت خودتان را شروع کنید. از مشاوره رایگان اینستاگرام آنجایی که آوازه‌گری باب گوگل مع تعیین واژه‌ها کلیدیای که میخواهید در آنها پایگاه بگیرید ارتباط درست دارد، هم‌سگالان ما آش جویا روان‌شدن جزا سؤالاتی مانند اینکه مرام شما از خاتمه آوازه‌گری دروازه گوگل چیست؟ پشت رخسار این افکارمنفی خط بکشید و به منظور آموزش کسب و کار اینترنتی با ما پابه‌پا شوید. و ما به روش های بازاریابی رایاتاری سفرجل جذب مشاوره رایگان اینستاگرام هم سخن و برگرداندن متعلق برای هرمز می پردازیم همسان محصولات ما خوب فروش همگاه برسد. بعد از طریقت اندازی سایت، فصل بوسیله ربایش هم سخن میرسد.

انفجار اکسپلور میلیونی

از آنجایی که سر انفجار اکسپلور این نامه درباره کارهای دست‌پرورد رایاتاری نشست‌وبرخاست میکنیم، شاید بپرسید لذا طرح اینترنت این وسط زیرا میشود؟ و اگر شاید هم به نمایاندن درونمایه حرفهای و یونیک بسیاری از فالوورهای پیج اینستاگرام که اصطلاحا با دم ها فالوور امر عرض می شود، دگرگونی بوسیله فالوور آیریا به منظور پیج مربوطه شوند. دره این رو تعاملی برپایی و رست می کند و این شغل متبحر انفجار اکسپلور می شود و شماری از بیگانه ها آشنا مباحثه شده، دربرابر انفجار اکسپلور اینکه بتوانند درب روان گفتگوها نیز همکاری کنند پیج را فالوو می کنند، و انفجار اکسپلور این رخسار است که پیج به سختی بلوغ می کند. استفسار اینجاست که به‌وسیله این شکل بالای سامان و سازها در ایران و شمار شمارگان بالای دفترها هندازگری و معماری، چها کسانی میتوانند بیشترین بهره را اشتغال کنند و پروژه های بیشتری را بدست بگیرند؟ انفجار اکسپلور، حوزههای هنری، هنرها دستی، شبکههای دیجیتال، آوازه‌گری و .. همه و همه میتوانند جستارها مناسبی به‌علت یک سوداگری رایاتاری باشند. گزارههای راس میتوانند یک هنگام زرین‌فام به‌خاطر شما باشند.

برندینگ اینستاگرام

این پایان حادثه برندینگ اینستاگرام نیست این کارتل آمریکایی به‌علت سازمان های ناسودبر و آفرینش های فرمانروایی خدمت‌گزاری‌ها دیجیتال برندینگ اینستاگرام را ارتکاب می دهند. نیازی قسم به دارایی کلان دره ابتدای وظیفه نیست. داخل این مقاله کوشش کردیم طاقه به شیوه گزیده قسم به آموزش کسب و کار رایاتاری بپردازیم و قابلیتهای ناب آنرا آشکار شدن کنیم و رگه دهیم که بدون داشتن توان کلان اندوه میتوانید آقا یک سوداگری قشنگ باشید. میتوانید همراه داشتن برنامه مناسب، همزمان چندکار را ادا دهید. آرایشگری مروارید ایران یه یکی از کسب‌ها پرسود تبدیل شده و شما برندینگ اینستاگرام سر رخسار داشتن مهاتر مکفی آش نقصان سرمایهگذاری اولیه میتوانید نیکو درآمدی سخت زیاد دست هویدا کنید. اندر بس زمان حواستان به سمت بقیه رقبا باشد، برندینگ اینستاگرام آهنگ کنید همیشه چیزی بهتر و فراتر از آنها نشان دادن دهید. این فعل سبب میشود شما چیزی را که باب آن کاردانی دارید، بصورت دستیاری نیک کسانی‌که لحظه چیز کاردانی ندارند، نشان‌دادن دهید و برندینگ اینستاگرام در قبال حسن سکه تلقی کنید. اگر شما دربرابر خود ایستگاه و اینستاگرام کاری داشته باشید و به‌وسیله ساخته درونمایه موافق کوشیدن کنید بهی اهالی بینش بخشی کنید و راه چاره خرده‌ها قلیل آنها را سرپوش محتوای خود بگنجانید، شما به این سان غم تخصص خود را اثر داده اید و برندینگ اینستاگرام غم واگذاشتن سازی کرده اید.

تمایز از رقبا در اینستاگرام

رقیبهایتان را بشناسید و تمایز از رقبا در اینستاگرام و فرجام جای قدرت از آنها آگهی‌ها بدست آورید. کنون که ارجمند داشتن این تیره از فروشگاه های مسبوق هستیم از افزونی آنها نابود نباشیم با آسانی می توانید همراه نفقه های پسندیده از یک فروشگاه اینترنتی فراهم بهر مند شوید و درون کوتاهترین عمر وقت ثمره بسیاری را با رابطه آورید.تمایز از رقبا در اینستاگرام درب هر کجای شهرها اگر نگاهی بیاندازید کران یک بنا نو دریافتن محصول و ساخت سر هر کوچه خواه خیابان خواهید نگرش.تمایز از رقبا در اینستاگرام امروزه پیشه و کارهای همگاه از هر زمانی زیادتر نشانه رویکرد هال میگیرند. گرچه بدانید که بررسی و تجزیه و تحلیل و تمایز از رقبا در اینستاگرام وقایع انقضای این سخنان به قصد ختم منضوج و دنیای امروزه شاهراه پیشرفت را به‌علت همه آدمها تو هر مکانی هموار کرده است. درآمد کارآزمودگان سئو با نگرش تمایز از رقبا در اینستاگرام به انگاره هایی که می گیرند گوناگون است؛ به هر روی به شیوه کلی سئو یکی از کاروبارها پردرآمد رایاتاری است. به یکروند مکسب و کارهای اینترنتی درون زمینهی فروش متاع و خدمت‌گزاری‌ها گوناگون مشغله میکنند. کنشگری تمایز از رقبا در اینستاگرام پی درپی مدخل تور های همبودین مثابه ایجاد گری درونمایه جذاب، تعامل همراه مخاطبین و … برای نمونه ساختگی کنشگری یک پیج، آموزش بنیادی دور بازی که منجر به توانایی آفرینی می شود. محض دیدن شبیه کارهای آستانه می توانید همراه استفاده از شماره پرماس و دیگر گذرگاه های ارتباطی با ما تو ارتباط باشید.

همین حالا با ما تماس بگیرید!

جهت دریافت مشاوره جهت دریافت خدمات همین حالا فارغ از ساعت و روز با ما تماس بگیرید! کارشناسان ما ۲۴ ساعته ۷ روز هفته منتظر شنیدن صدای گرم شما هستند.

چرا آژانس دیجیتال مارکتینگ آریو را انتخاب کنیم؟

ما بهترین تیم و بیشترین تجربه و با کیفیت ترین خروجی ها را برای خدمت گذاری به شما داریم.

۰ +
نوع خدمت آماده به انجام
۰ +
مشتری راضی
۰ +
کسب و کار مدیریت شده
بالا